مجموعه مقالات

نویسنده: 
مسعود ولی عرب/سجاد کاظمی
سال چاپ: 
۱۳۹۴
تاریخ ایران، انگلستان و فلسفه تاریخ
نویسنده: 
مسعود ولی عرب/زیبا شیرالی
سال چاپ: 
۱۳۹۴
تاریخ ایران
نویسنده: 
مسعود ولی عرب
سال چاپ: 
۱۳۹۳
گرجیان، سادات مرعشی، شباب شوشتری کتاب حاضر، مشتمل بر ۸ مقاله در باب شعر و ادبیات و هنر فارسی است. «جندی‌شاپور»، «گرجیان شوشتر در دوره صفوی»، «سادات مرعشی شوشتر در دوره صفوی»، «شباب شوشتری خاتم شعرای کهن»، «ادبیات در عصر صفویه»، «هنر در عصر تیموری»، «برمکیان» و «فلاسفه مسلمان اندلس» عنوان‌های مقالات آمده در این کتاب هستند. در مقاله «هنر در عصر تیموری» بیان می‌شود که گرچه در اسلام به تصویر کشیدن چهره اسلامی انسان حرام نبوده، در صدر اسلام کراهت داشته است البته می‌توان ادعا کرد تحریم و کراهت نقاشی در ایران مانند سایر کشورهای اسلامی ظهور نکرد و به عبارتی تأثیر آن کمتر بود.
نویسنده: 
سید ابوالقاسم شمس‌زاده علوی
سال چاپ: 
۱۳۸۸
نگارنده در کتاب حاضر، با ارائة مجموعه مقالاتی از خود به مطالعه و بررسی مسائل اجتماعی به ویژه، انحرافات و بزهکاری، اعتقاد و مواد مخدر؛ زنان و بزهکاری جوانان و نوجوانان و علوم زندانبانی با تأکید بر مطالعات میدانی در استان خوزستان پرداخته است. عنوان موضوعی برخی از مقالات ارائه شده در کتاب عبارت‌است از: شیوع و الگوهای مصرف مواد و اعتیاد زنان در ایران؛ رابطة میان رسانه‌های جمعی و مشکلات خانوادگی؛ بهینه‌سازی مراقبت‌های بهداشتی زنان و... .
اشتراک در مجموعه مقالات