آداب و رسوم

دزفول، بهشت گمشده
نویسنده: 
بتول مومن
سال چاپ: 
۹۷
نویسنده: 
مترجم: فرشته عامری
سال چاپ: 
۱۴۰۰
کتابی است در الهام و شهود و گرفتن پیام از فرشتگان در لحظه‌های رنج،ناامیدی، عدم اطمینان و عصبانیت. وقتی  که به آرامش نیاز دارید و نیازمند پشتیبانی هستید. زمان شکست و فروپاشی و... شما را هدایت و راهنمایی می سازد
اشتراک در آداب و رسوم