اقتصادی

قوانین و مقررات مالی دستگاه های دولتی
نویسنده: 
اله کرم صالحی، سیدعبدالحمید چراغی
سال چاپ: 
۱۳۹۷
نویسنده: 
دکتر مسعود خداپناه/ صلاح ابراهیمی/ محمدهادی اکبرزاده
سال چاپ: 
۱۳۹۶
مناسب برای رشته‌های اقتصاد، مدیریت و حسابداری
سیستم سفارشات خرید و انبارداری
نویسنده: 
فرید تقی حیدر
سال چاپ: 
۱۳۹۶
انتخاب سبد سهام با روش کارایی متقاطع
نویسنده: 
محسن خامه گر
سال چاپ: 
۱۳۹۶
نویسنده: 
زهرا محمدیان
سال چاپ: 
۱۳۹۳
نویسنده: 
زهرا محمدیان
سال چاپ: 
۱۳۹۲
مالیه عمومی و مسایل مطرح در چارچوب این شاخه از علم اقتصاد از قدیمی‌ترین زمینه‌های بحث علم اقتصاد است و اولین اشارات نوشتاری در زمینه امور مالی به دوران باستان برمی‌گردد.
اشتراک در اقتصادی