جامعه‌شناسی

دزفول، بهشت گمشده
نویسنده: 
بتول مؤمن
سال چاپ: 
۱۳۹۷
سال چاپ: 
۱۳۹۶
حاشیه نشینی/ جهان چهارم
نویسنده: 
ابوالقاسم شمس آبادی
سال چاپ: 
۱۳۹۵
پژوهش و نگارش
نویسنده: 
سحر بامی محمدی، هدی کامرانفر
سال چاپ: 
۱۳۹۵
نویسنده: 
ترجمه‌ی موسی ربیعی/طاهر شریفی
سال چاپ: 
۱۳۹۴
بازکاوی عملکردهای صهیونیسم
نویسنده: 
مهدی زینی‌وندیان
سال چاپ: 
۱۳۹۴
نویسنده: 
کارآگاه جنایی
سال چاپ: 
۱۳۹۴
با تاکید بر قتل‌های خوزستان و کلانشهر اهواز
نویسنده: 
اسعد عسکری
سال چاپ: 
۱۳۹۴
نویسنده این کتاب را به زبانی ساده به رشته تحریر در آورده تا برای همگان قابل فهم و درک باشد.استناد نویسنده، متون کتاب مقدس صائبین مندائی گنزا ربّا (گنج بزرگ) است و در کنار آن دستورات دینی که به صورت تومار موجود است.
نویسنده: 
ترجمه یدالله زرگر/دکتر محمود براتوند/عبدالحسین واعظ/سرهنگ علی حسینی
سال چاپ: 
۱۳۹۲

صفحه‌ها

اشتراک در جامعه‌شناسی