دو زبانه

نویسنده: 
دکتر عبالرحیم اسداللهی و طاهره سکوت
سال چاپ: 
۱۳۹۹
کتاب دارای۳۵۲ صفحه و شامل شامل ۷۰.۰۰۰ واژه تخصصی سالمندی، اصطلاحات و لغات است، همچنین مفاهیم اختصاری، ابزارها و نرم افزارهای سلامت و مراقبت از سالمندان و برترین دانشگاه‌های جهان در ارائه رشته سالمندی را معرفی کرده است. جلدوم این کتاب فارسی به انگلیسی و جلد سوم یک فرهنگ دوسویه بوده که برای اولین بار در ایران به چاپ می رسد.
ترکه ی آلبالو
نویسنده: 
سید محسن قریشی زاده
سال چاپ: 
۱۳۹۷
فرهنگ واژه های فارسی در زبان عربی
نویسنده: 
سید محمدعلی امام شوشتری (به اهتمام: سیدسعید امام)
سال چاپ: 
۱۳۹۶
نویسنده: 
شهلا روشنی قلعه شیخی
سال چاپ: 
۱۳۹۵
شعر نو شعرها توسط شاعر به زبان انگلیسی ترجمه شده اند. A Letter from Far Far Away
اشتراک در دو زبانه