پژوهش

نویسنده: 
احمد عبدالحسینیان
سال چاپ: 
۱۳۹۶
بازپیدایی روح و زندگی‌های موازی
نویسنده: 
اکبر آقاجری
سال چاپ: 
۱۳۹۶
نویسنده: 
محمد اردشیری
سال چاپ: 
۱۳۹۵
با تأکید بر تلفن همراه
نویسنده: 
محمدزید بهبهانی
سال چاپ: 
۱۳۹۵
نویسنده: 
مهندس نسرین فراست
سال چاپ: 
۱۳۹۵
نویسنده: 
احمد مختاری
سال چاپ: 
۱۳۹۵
نویسنده: 
ترجمه‌ی موسی ربیعی/طاهر شریفی
سال چاپ: 
۱۳۹۴
بازکاوی عملکردهای صهیونیسم
نویسنده: 
مهندس نسرین فراست
سال چاپ: 
۱۳۹۴
نویسنده: 
سید عبدالامام بنی سعید
سال چاپ: 
۱۳۹۴
در کتاب حاضر مبناي فرهنگ عاميانه مردم عرب خوزستان به شيوه مصاحبه و مشاهده مشارکتي جمع‌آوري شده است. به‌گونه‌اي که نگارنده به ميان مردم رفته و باورها و هنجارهاي عاميانه را در فعاليت‌هاي روزمره آن‌ها مثل خوراک، پوشاک، جشن‌ها، قصه‌ها، ازدواج، مرگ‌ومير، افسانه بازي‌ها، مرثيه‌اي، صنايع‌دستي و غيره جستجو و جمع‌آوري نموده است. کتاب حاضر مترادف يا معادل فرهنگي کامل مردم عرب خوزستان نيست، بلکه جزئي از مجموعه اعمال و رفتار فرهنگي جامعه مردم عرب خوزستان است.

صفحه‌ها

اشتراک در پژوهش