پژوهش

نویسنده: 
احمد عبدالحسینیان
سال چاپ: 
۱۳۹۶
بازپیدایی روح و زندگی‌های موازی
نویسنده: 
اکبر آقاجری
سال چاپ: 
۱۳۹۶
نویسنده: 
محمدزید بهبهانی
سال چاپ: 
۱۳۹۵
نویسنده: 
مهندس نسرین فراست
سال چاپ: 
۱۳۹۵
نویسنده: 
احمد مختاری
سال چاپ: 
۱۳۹۵
نویسنده: 
محمد اردشیری
سال چاپ: 
۱۳۹۵
با تأکید بر تلفن همراه
نویسنده: 
دکتر الخاص ویسی/صادق کریمی
سال چاپ: 
۱۳۹۴
بدون شک ادبیات تطبیقی و اسطوره‌شناسی تطبیقی، ماهیتی بین رشته‌ای دارد و پیشرفت در این مسیر به همکاری صاحب‌نظران و پژوهشگران نیازمند است. امروزه در این مورد منابع مکتوب فراوانی در دسترس نیست، اما حوزه مطالعات در این زمینه، وسیع و گسترده است. لذا کتاب حاضر که برای دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته‌های الهیات، ادبیات تطبیقی و جامعه‌شناسی ادیان درنظر گرفته شده را باید به عنوان پیش‌درآمدی در نظر گرفت که در آن نگاه مخاطب را به موضوع مورد نظر جلب می‌کند.
نویسنده: 
ترجمه‌ی موسی ربیعی/طاهر شریفی
سال چاپ: 
۱۳۹۴
بازکاوی عملکردهای صهیونیسم
نویسنده: 
مهندس نسرین فراست
سال چاپ: 
۱۳۹۴

صفحه‌ها

اشتراک در پژوهش