آموزشی

نویسنده: 
اسماء عمو زاده/عصمت ناهیدی
سال چاپ: 
۱۳۹۵
نویسنده: 
طاهر شریفی
سال چاپ: 
۱۳۹۵
نویسنده: 
مارال احمدفخرالدین
سال چاپ: 
۱۳۹۵
آموزش پرکاربردترین قواعد عربی
نویسنده: 
اله کرم صالحی/مهدی هاشمیان/محمدعلی احمدی
سال چاپ: 
۱۳۹۵
نویسنده: 
صغری دیناروند/افسانه شریفی/مهین‌تاج کریم‌پور
سال چاپ: 
۱۳۹۵
شامل: درسنامه، سوالات تشریحی، چهارگزینه‌ای و ...
نویسنده: 
دکتر غلامحسین اورکی، فاطمه ابراهیمی، یاسمین موسوی پور
سال چاپ: 
۱۳۹۵
Learn English as a piece of cack Basic & General English Course for University Students برای دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
نویسنده: 
دکتر فرج الله رحیمی (عضو هییت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)
سال چاپ: 
۱۳۹۵
(SPSS,LISREL,AMOS,PLS)
نویسنده: 
محمد اکبری علایی
سال چاپ: 
۱۳۹۵
نویسنده: 
محمد اکبری علایی
سال چاپ: 
۱۳۹۵
نویسنده: 
محمد اکبری علایی
سال چاپ: 
۱۳۹۵

صفحه‌ها

اشتراک در آموزشی